Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Rok 2013 dla niepełnosprawnychID:129

Seria: Aktualności

28/12/2012, dodała: Patrycja Starosta

Koniec roku sprzyja wszelkim podsumowaniom. Zamykamy stary rok kończąc różne sprawy i rozpoczynamy nowe, obiecując sobie że będzie lepiej. Mamy nadzieję, że od 2013 roku lepiej będzie osobom niepełnosprawnym.

Posłowie zdecydowali, że rok 2013 będzie Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Poprzez to apeluje się o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych.

W 1997 roku Sejm przyjął Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Tym samym uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie w kwestii życia codziennego, nauki, pracy oraz pełnienia ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.

Rok 2013 ma być czasem podejmowania różnorodnych inicjatyw służących tworzeniu warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

13 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała we wrześniu. Konwencja wprowadziła do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności, która mówi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym.

Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej. Tak więc rok 2013 powinien być okresem rewolucji społecznej w nowym, lepszym myśleniu o niepełnosprawności i traktowaniu osób nią dotkniętych.

Trzymamy kciuki!!!


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem